Hyundai Elantra: XM SATELLITE RADIO(PA710S) - Audio system - Features of your vehicle - Hyundai Elantra HD 2006Ц2010 Owners ManualHyundai Elantra: XM SATELLITE RADIO(PA710S)

1. XM Selection Button

1. XM Selection Button
2. INFO Button
3. Automatic Channel Selection Button
4. SCAN Button
5. CATEGORY Search Button
6. Manual Channel Selection Knob
7. Preset Button